Doğrudan Girişim Sermayesi

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Bakanlık tarafından uygun görülen alanlarda gerçekleştirecekleri projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşmamak üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 500.000 Türk Lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır.

Sermaye desteği aşağıdaki şekillerde verilebilir:
1) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteğinin, Bölgede faaliyette bulunan işletmelere, sermaye desteğini sağlayan mükelleflerce, işletmenin kuruluşunda veya sonrasında ortak olmak ve sermaye koymak suretiyle sağlanması zorunludur.
2) İndirim olarak dikkate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağlandığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten sonra kalan tutarın %10 ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki öz sermayenin %20’sini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en fazla %10’u ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.
UYGULAMA;
Doğrudan sermaye desteğine konu projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin iki yıl içerisinde ilgili projenin finansmanında kullanılmayan kısmı için, indirim dolayısıyla sermaye desteğini sağlayan söz konusu mükellefler adına zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
Örnek: Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan Oyun Yazılım A.Ş.’ye projelerinin finansmanında kullanılmak üzere Sistem A.Ş. tarafından 2016 yılında 100.000 TL sermaye konarak %50 oranında ortak olunmuştur.

Sistem A.Ş.’nin 2016 yılı beyanname bilgileri aşağıdaki gibidir:
2016 yılı dönem başı öz sermayesi 1.000.000 TL
2016 yılı ticari bilanço karı 700.000 TL
Kanunen kabul edilmeyen giderler 150.000 TL
İştirak kazancı istisnası 170.000 TL
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacak bağış 180.000 TL
Sistem A.Ş.’nin sağladığı sermaye desteği, [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul edilmeyen giderler - geçmiş yıl zararları - tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınmak suretiyle hesaplanan kurum kazancının yüzde onunu geçemeyecektir.

Sistem A.Ş.’nin 2016 yılı beyanname bilgileri aşağıdaki gibidir:
Ticari bilanço karı 700.000 TL
KKEG (+) 150.000 TL
İştirak kazancı istisnası (-) 170.000 TL
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacak bağış (-) 180.000 TL
Kurum kazancı [(700.000 + 150.000) – (170.000 + 180.000)] 500.000 TL
Kurum kazancının %10’u (500.000 x %10) 50.000 TL


Bu durumda, sermaye desteği olarak sağlanan 100.000 TL, öz sermayenin %20’sini aşmamaktadır. Ancak, Sistem A.Ş.’nin indirim tutarının tespitinde dikkate alınacak kazancının %10’u 50.000 TL olduğundan, sağlanan sermaye desteğinin sadece 50.000 TL’lik kısmı beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecek, kalan 50.000 TL ise indirim olarak dikkate alınamayacaktır.
Bu durumda, sermaye desteği olarak sağlanan 100.000 TL, öz sermayenin %20’sini aşmamaktadır. Ancak, Sistem A.Ş.’nin indirim tutarının tespitinde dikkate alınacak kazancının %10’u 50.000 TL olduğundan, sağlanan sermaye desteğinin sadece 50.000 TL’lik kısmı beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecek, kalan 50.000 TL ise indirim olarak dikkate alınamayacaktır.